ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

 

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

 

 

 

 

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު  ރައީސްކަމަށް ޑރ. މައުރޫފް ޙުސައިން

 

 

ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރައީސް ކަމަށް

ފެންނަ  :1731

ނުފެންނަ :48

ބާތިލް:20

ޖުމްލަ: 1799

 

ނައިބު ރައީސް ކަމަށް

ފެންނަ: 1666

ނުފެންނަ: 93

ބާތިލް: 40

ޖުމްލަ: 1799

 

ވޯޓުގައި ބައިވެރި މެމްބަރުންގެ އިންސައްތަ  % 38.3

Facebook0Twitter0Email
7 Responses to ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
 1. adam
  June 4, 2011 - السبت 04 رجب 1432 | 00:57

  ދެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް މަރުޙަބާ! އާ ހިތްވަރަކާއެކު ދީނާ ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން! ﷲ ތަޢާލާ އެކަމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށި!

 2. އަބޫ
  June 4, 2011 - السبت 04 رجب 1432 | 06:11

  ެދެބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާ އެއް ދަންނަވަން.

 3. ސިރާޖުއްދީން، ހުޅުދޫ
  June 4, 2011 - السبت 04 رجب 1432 | 12:28

  އަދާލަތު ޕާޓީގެ މި އެލެކްޝަނުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ހައިބަވަންތަކަން މިއޮތީ ފެންނާށެވެ. ހަގީގަތުގައި އަދާލަތަކީ މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި ޤާނޫނީ މަސްރަހުގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ލިބިފައިވާ ޕާޓީއެއް ނޫނެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނަޅައި ގޮސްފައިވާ މަދުބަޔަކު ތާއިދުކުރާ ޖަމާޢަތެކެވެ. މިހެންދެންނެވި ޔަސް ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރިއާއި ޝޭޙް ހުސައިން ރަޝީދު އަހުމަދު އިސްތިސްނާ ކުރަމެވެ. ސަބަބަކީ އެދެބޭފުޅުންނަކީ ދީނީކަންކަމުގައި ހައްދުފަހަނަޅާ ގޮސްފައިވާ ބައެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެހުރީމެވެ.

 4. އިންމަ
  June 5, 2011 - الأحد 05 رجب 1432 | 15:32

  އެކި ނަންނަމުގައި މި ވެބްސައިޓަށް ކޮމެންޓް ފޮނުވަމުންދާ މާހިރުއަށް،

  ތިޔަބޭފުޅާ އެމް.ޑީ.ޕީ ދެކެ ތިޔަ ވާ ލޯތްބަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލް ވެސް ތިބާއަށް ވަކިކޮށްނުދޭ ސުންޕާ ލޯތްބެކެވެ. ވީމާ ތިޔަ ބޭފުޅާއަށް ރެސްޕޯންސެއް ދިނުމަކީވެސް ބޭކާރުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
  ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ މި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ ޤައުމާއި ދީނަށް އިޚްލާސްތެރި ތެދުވެރި ދަރިންތަކެއް ތިބި ޤައުމަށް ހެޔޮގޮތް ހޯދައިދިނުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައިތިބި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ބަޔެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވަ ޔުނީކް ޕާޓީއެކެވެ. މިކަން ތިބާއަށްވެސް ހަމަ އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޙައްްޤާއި ބާޠިލް ވަކިނުވާކަމަށްވަންޏާ ތިބާއަށް ލިޔެވޭނީ ތިޔަކަހަލަ މުކޮސް ކޮމެންޓުތަކެވެ. ކީއްތޯ ކުރާނީ! ތިއީ “ރީނދޫ ހުން” ޖެހިފައި ތިބި އެންމެންނަށްވެސް ވެފައިވާ ގޮތެވެ.
  ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ އިންޓަރނަލް ޑިމޮކްރަސީ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވަ އިސްލާމީ ޑިމޮކްރެޓިކް މޫވްމަންޓެކެވެ. ތިބާއަށް މިކަންވެސް އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކީއްތޯއޭ ކުރާނީ! އިބިލީހަށްވެސް ޙައްޤު ނޭގިގެންނެއްނޫންވިއްޔާ ޙައްޤު ފޮރުވާ ބާތިލާއި އެއްކޮޅަށް ދިޔައީ! ތިބާއަށް ތިޔަ ފޮލޯކުރެވެނީ އިބިލީހުގެ މަގެވެ. ތިބާގެ ހިތުގައި ވަނީ ޙަސަދައިގެ އަލިފާންގަނޑެއް ރޯވެފައެވެ. ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ!
  މާހިރެވެ!ދަންނަވަންތޯއެވެ! މާތްﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ޤައުމުގައި ޢަދާލަތުގެ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުވެގެންދާނެ ދުވަސް ދަނީ ގާތްވަމުންނެވެ. އެދުވަހަކުން ތިބާއާއި ތިބާގެ ރީނދޫހުމުގެ ވެރިން ތިބެންޖެހޭނީ ބަލާށެވެ.
  މާތްﷲ މިޤައުމު 3 ނޮވެމްބަރު 1988 ގެ ޢުދުވާނުގެ ތެރެއަށް މި ޤައުމު ވައްޓާލި ދިވެހިންގެ ލޭ އެބައެއްގެ އަތުގައި ހޭކިފައި ތިބި،ޙާއިނު، ލާދީނީ ،ކޮރަޕްޝަނުން ފުރިގެންވާ، ބައިގަނޑުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާ ހެޔޮލަފާ ސޯލިޙު ވެރިކަމެއް މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!
  އާމީން!

 5. Mansey
  June 7, 2011 - الثلاثاء 07 رجب 1432 | 21:10

  ބައެއް މީހުން ލިޔެފައިވާ ކޮމެންޓްތައް ކިޔާލުމުން އެނގޭ އެމީހުން އިސްލާމް ދީނަށް ނަފްރަތު ކުރާވަރު. އެހެން ނޫނަސް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަޤީގަތެއް ނެތި ތިކަލަ އިސްކޮޅުން ކުރު ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހުން އުޅޭނެކަން ވެސް އެނގޭ. ނިކަން ސާބިތު ކޮށްދީބަލަ. ޝޭޙް އިމްރާނު ދީނީ ކޮންކަމެއްގައިތަ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިޔައީ. ރަނގަޅަށް ވިއްޔާ ޝޭޙް އިމްރާނުގެ ނަން އެކަނި އެނގޭނީ ވެސް. އ ކޮމެންޓް ކުރި މީހަކަށްބާ ނޫނީ ޝޭޙް އިމްރާނަށްބާ ދީން ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ. ދޮންކަލޯ ! އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދު ފަހަނަ އަޅައި ދިއުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭތަ ؟ ށޭޙް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސް ބަލާލަބަލަ. ކަލޭތޯ ނޫނީ ޝޭޙް އިމްރާނުތޯ ހައްދު ފަހަނަ އަޅައި ދިޔައީ. ނޫނީ ކަލެއަށް ތިއުޅޭ ގޮތް ދޫކޮށް މަރުވާނެކަން ގަބޫލުކޮށް އާހިރަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަލޭގެ ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން އަށަގެންނެވުމަށް ޝޭޙް އިމްރާނުގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްވާފައިވާ ތަގުރީރު ބައްލަވާލައްވާ. އެ ކަލޭ އަތުގައި ނެތްނަމަ ސަލަފް ގެ “މަރު” މި ސީޑީ ހޯދާލަ. ބަލާލާ. އޭރުން އެނގޭނެ ކަލޭތޯ މޮޅީ ޝޭޙް އިމްރާނުތޯ އެނގޭނީ. ދެން އެބަލާފައި މިހެން ލިޔެލާ ” މާފް ކުރައްވާ ! ފަސްވަގުތު ނަމާދު އަދާ ނުކުރެވި ކުފުރުގެ މަގުގައި އުޅެވުނީ އަޅުގަނޑަށް “

 6. shuaib
  June 11, 2011 - السبت 11 رجب 1432 | 16:56

  ޝޭޚު ޢިމްރާން އަދި ޑރ.މަޢުރޫފަށް މަރުޙަބާ! ޢިމްރާނަކީ ޙައްގުބަސް ވިދާޅުވާ ޙައްގަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވޭ! އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމު ދޫކޮށް ނުލައްވާތި!

 7. އައިޝަތް
  June 15, 2011 - الأربعاء 15 رجب 1432 | 16:42

  dhyny sheyhun dheke nafrathu kurumaky dhyn dheke nafrathu kurun!!!thifadha jaahilu haalugai huhtaa maruvedhaanethy bireh hama nuganeytha?

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

 

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

 

 

 

 

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު  ރައީސްކަމަށް ޑރ. މައުރޫފް ޙުސައިން

 

 

ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރައީސް ކަމަށް

ފެންނަ  :1731

ނުފެންނަ :48

ބާތިލް:20

ޖުމްލަ: 1799

 

ނައިބު ރައީސް ކަމަށް

ފެންނަ: 1666

ނުފެންނަ: 93

ބާތިލް: 40

ޖުމްލަ: 1799

 

ވޯޓުގައި ބައިވެރި މެމްބަރުންގެ އިންސައްތަ  % 38.3

Facebook0Twitter0Email
7 Responses to ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
 1. adam
  June 4, 2011 - السبت 04 رجب 1432 | 00:57

  ދެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް މަރުޙަބާ! އާ ހިތްވަރަކާއެކު ދީނާ ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން! ﷲ ތަޢާލާ އެކަމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށި!

 2. އަބޫ
  June 4, 2011 - السبت 04 رجب 1432 | 06:11

  ެދެބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާ އެއް ދަންނަވަން.

 3. ސިރާޖުއްދީން، ހުޅުދޫ
  June 4, 2011 - السبت 04 رجب 1432 | 12:28

  އަދާލަތު ޕާޓީގެ މި އެލެކްޝަނުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ހައިބަވަންތަކަން މިއޮތީ ފެންނާށެވެ. ހަގީގަތުގައި އަދާލަތަކީ މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި ޤާނޫނީ މަސްރަހުގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ލިބިފައިވާ ޕާޓީއެއް ނޫނެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނަޅައި ގޮސްފައިވާ މަދުބަޔަކު ތާއިދުކުރާ ޖަމާޢަތެކެވެ. މިހެންދެންނެވި ޔަސް ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރިއާއި ޝޭޙް ހުސައިން ރަޝީދު އަހުމަދު އިސްތިސްނާ ކުރަމެވެ. ސަބަބަކީ އެދެބޭފުޅުންނަކީ ދީނީކަންކަމުގައި ހައްދުފަހަނަޅާ ގޮސްފައިވާ ބައެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެހުރީމެވެ.

 4. އިންމަ
  June 5, 2011 - الأحد 05 رجب 1432 | 15:32

  އެކި ނަންނަމުގައި މި ވެބްސައިޓަށް ކޮމެންޓް ފޮނުވަމުންދާ މާހިރުއަށް،

  ތިޔަބޭފުޅާ އެމް.ޑީ.ޕީ ދެކެ ތިޔަ ވާ ލޯތްބަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލް ވެސް ތިބާއަށް ވަކިކޮށްނުދޭ ސުންޕާ ލޯތްބެކެވެ. ވީމާ ތިޔަ ބޭފުޅާއަށް ރެސްޕޯންސެއް ދިނުމަކީވެސް ބޭކާރުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
  ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ މި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ ޤައުމާއި ދީނަށް އިޚްލާސްތެރި ތެދުވެރި ދަރިންތަކެއް ތިބި ޤައުމަށް ހެޔޮގޮތް ހޯދައިދިނުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައިތިބި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ބަޔެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވަ ޔުނީކް ޕާޓީއެކެވެ. މިކަން ތިބާއަށްވެސް ހަމަ އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޙައްްޤާއި ބާޠިލް ވަކިނުވާކަމަށްވަންޏާ ތިބާއަށް ލިޔެވޭނީ ތިޔަކަހަލަ މުކޮސް ކޮމެންޓުތަކެވެ. ކީއްތޯ ކުރާނީ! ތިއީ “ރީނދޫ ހުން” ޖެހިފައި ތިބި އެންމެންނަށްވެސް ވެފައިވާ ގޮތެވެ.
  ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ އިންޓަރނަލް ޑިމޮކްރަސީ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވަ އިސްލާމީ ޑިމޮކްރެޓިކް މޫވްމަންޓެކެވެ. ތިބާއަށް މިކަންވެސް އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކީއްތޯއޭ ކުރާނީ! އިބިލީހަށްވެސް ޙައްޤު ނޭގިގެންނެއްނޫންވިއްޔާ ޙައްޤު ފޮރުވާ ބާތިލާއި އެއްކޮޅަށް ދިޔައީ! ތިބާއަށް ތިޔަ ފޮލޯކުރެވެނީ އިބިލީހުގެ މަގެވެ. ތިބާގެ ހިތުގައި ވަނީ ޙަސަދައިގެ އަލިފާންގަނޑެއް ރޯވެފައެވެ. ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ!
  މާހިރެވެ!ދަންނަވަންތޯއެވެ! މާތްﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ޤައުމުގައި ޢަދާލަތުގެ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުވެގެންދާނެ ދުވަސް ދަނީ ގާތްވަމުންނެވެ. އެދުވަހަކުން ތިބާއާއި ތިބާގެ ރީނދޫހުމުގެ ވެރިން ތިބެންޖެހޭނީ ބަލާށެވެ.
  މާތްﷲ މިޤައުމު 3 ނޮވެމްބަރު 1988 ގެ ޢުދުވާނުގެ ތެރެއަށް މި ޤައުމު ވައްޓާލި ދިވެހިންގެ ލޭ އެބައެއްގެ އަތުގައި ހޭކިފައި ތިބި،ޙާއިނު، ލާދީނީ ،ކޮރަޕްޝަނުން ފުރިގެންވާ، ބައިގަނޑުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާ ހެޔޮލަފާ ސޯލިޙު ވެރިކަމެއް މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!
  އާމީން!

 5. Mansey
  June 7, 2011 - الثلاثاء 07 رجب 1432 | 21:10

  ބައެއް މީހުން ލިޔެފައިވާ ކޮމެންޓްތައް ކިޔާލުމުން އެނގޭ އެމީހުން އިސްލާމް ދީނަށް ނަފްރަތު ކުރާވަރު. އެހެން ނޫނަސް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަޤީގަތެއް ނެތި ތިކަލަ އިސްކޮޅުން ކުރު ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހުން އުޅޭނެކަން ވެސް އެނގޭ. ނިކަން ސާބިތު ކޮށްދީބަލަ. ޝޭޙް އިމްރާނު ދީނީ ކޮންކަމެއްގައިތަ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިޔައީ. ރަނގަޅަށް ވިއްޔާ ޝޭޙް އިމްރާނުގެ ނަން އެކަނި އެނގޭނީ ވެސް. އ ކޮމެންޓް ކުރި މީހަކަށްބާ ނޫނީ ޝޭޙް އިމްރާނަށްބާ ދީން ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ. ދޮންކަލޯ ! އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދު ފަހަނަ އަޅައި ދިއުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭތަ ؟ ށޭޙް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސް ބަލާލަބަލަ. ކަލޭތޯ ނޫނީ ޝޭޙް އިމްރާނުތޯ ހައްދު ފަހަނަ އަޅައި ދިޔައީ. ނޫނީ ކަލެއަށް ތިއުޅޭ ގޮތް ދޫކޮށް މަރުވާނެކަން ގަބޫލުކޮށް އާހިރަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަލޭގެ ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން އަށަގެންނެވުމަށް ޝޭޙް އިމްރާނުގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްވާފައިވާ ތަގުރީރު ބައްލަވާލައްވާ. އެ ކަލޭ އަތުގައި ނެތްނަމަ ސަލަފް ގެ “މަރު” މި ސީޑީ ހޯދާލަ. ބަލާލާ. އޭރުން އެނގޭނެ ކަލޭތޯ މޮޅީ ޝޭޙް އިމްރާނުތޯ އެނގޭނީ. ދެން އެބަލާފައި މިހެން ލިޔެލާ ” މާފް ކުރައްވާ ! ފަސްވަގުތު ނަމާދު އަދާ ނުކުރެވި ކުފުރުގެ މަގުގައި އުޅެވުނީ އަޅުގަނޑަށް “

 6. shuaib
  June 11, 2011 - السبت 11 رجب 1432 | 16:56

  ޝޭޚު ޢިމްރާން އަދި ޑރ.މަޢުރޫފަށް މަރުޙަބާ! ޢިމްރާނަކީ ޙައްގުބަސް ވިދާޅުވާ ޙައްގަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވޭ! އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމު ދޫކޮށް ނުލައްވާތި!

 7. އައިޝަތް
  June 15, 2011 - الأربعاء 15 رجب 1432 | 16:42

  dhyny sheyhun dheke nafrathu kurumaky dhyn dheke nafrathu kurun!!!thifadha jaahilu haalugai huhtaa maruvedhaanethy bireh hama nuganeytha?