ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ

  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ފަރިއްކޮޅެއް… [ތަފްސީލް]

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ

އިލެކުޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފި

  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކަމުގައިވާ އިލެކުޝަންކޮމިޝަނުން… [ތަފްސީލް]

އިލެކުޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފި އިލެކުޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ޢަދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން މިރޭ ‘ސޫރަތުލް ޤާފްގެ ތަފުސީރު’

  ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ… [ތަފްސީލް]

ޢަދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން މިރޭ ‘ސޫރަތުލް ޤާފްގެ ތަފުސީރު’ ޢަދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން މިރޭ 'ސޫރަތުލް ޤާފްގެ ތަފުސީރު'

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި… [ތަފްސީލް]

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ

 

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީހުގައި ހުންނަ ޢަދާލަތު ފެންޑާގައި އޮންނާނެއެވެ.

މެންބަރުންނާއެކު ޚިޔާލުބަދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމަކާއެކު ބާއްވާ މިބައްދަލުވުމުގައި މާލޭގައި ތިއްބެވި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވަނީ އާންމުކޮށް ދައުވަތު ދެވިފައެވެ.

މިބައްދަލުވުން ފެށޭނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ.

އިލެކުޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފި

  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކަމުގައިވާ އިލެކުޝަންކޮމިޝަނުން ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބެއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ މެންބަރޝިޕް  ފޯމުތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އަމީންއާންމުގެނައިބު އަޙްމަދު ޝަރީފުއާއި ރަޖިސްޓަރ ޢަބްދުލް ޙާދީ ޙުސައިންނެވެ.

ޢަދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން މިރޭ ‘ސޫރަތުލް ޤާފްގެ ތަފުސީރު’

  ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން މިރޭ އޮންނާނީ ސޫރަތުލް ޤާފްގެ ތަފްސީރެވެ. މިރޭ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދެވެ. މިދަރުސް އޮންނާނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީސް (ހ. ފުލިދޫގެ ތިން ވަނަ ފަންދިފިލާ) ގައި ހުންނަ ޢަދާލަތު ފެންޑާގައެވެ. މިދަރުސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 8:45 ގައެވެ. މިއީ ޢަދާލަތު ޕަޓީގެ ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން…

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރައަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލެގައި ލޯންޗުކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރެލީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ޢަދާލަތު ޕާޓީ ޖަގަހަ (ސްޓޭޖު ސަރަހައްދު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ރޯހައުސް ބަރީގެ(R 904,  ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެއެވެ. މއިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ޑރ. ޢިޔާޟަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ދަޢުވަތު އަރުވައެވެ.

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރައަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ދުނބުރިމަގުގައި ހުންނަ ހ. ލައިނޫފަރުމާގޭގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ހަމޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9:00 ޖަހާއިރުއެވެ. މިޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ޙަފުލާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ޑރ. ޢިޔާޟަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ދަޢުވަތު އަރުވައެވެ. މިއީ މިއިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހުޅުވާ 2 ވަނަ…

ނޫސްބަޔާން | ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައި ކެމްޕޭން ޙައްޤަށް އަރައިގަންނަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރުން

  ޢަދާލަތު ޕާޓީ ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރު: AP/PR/2014/02 ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައި ކެމްޕޭން ޙައްޤަށް އަރައިގަންނަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރުން الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ…

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް ޢިއުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް އިޢުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެކަމަށް މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނިއުސްކޮންފަރެންސެއްގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްތަރުޖަމާން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު އިޢުލާންކުރެއްވީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއް ލަޠީފުއާއި، ކެނދިކުޅުދޫ ދައިރާއަށް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހިމްއާ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު (އީއެންޕީ މަނިކު) އާ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ…

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ

  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީހުގައި ހުންނަ ޢަދާލަތު ފެންޑާގައި އޮންނާނެއެވެ. މެންބަރުންނާއެކު ޚިޔާލުބަދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމަކާއެކު ބާއްވާ މިބައްދަލުވުމުގައި މާލޭގައި ތިއްބެވި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވަނީ އާންމުކޮށް ދައުވަތު ދެވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުން ފެށޭނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ.

އިލެކުޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފި

  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކަމުގައިވާ އިލެކުޝަންކޮމިޝަނުން ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބެއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ މެންބަރޝިޕް  ފޯމުތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އަމީންއާންމުގެނައިބު އަޙްމަދު ޝަރީފުއާއި ރަޖިސްޓަރ ޢަބްދުލް ޙާދީ ޙުސައިންނެވެ.

ޢަދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން މިރޭ ‘ސޫރަތުލް ޤާފްގެ ތަފުސީރު’

  ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން މިރޭ އޮންނާނީ ސޫރަތުލް ޤާފްގެ ތަފްސީރެވެ. މިރޭ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދެވެ. މިދަރުސް އޮންނާނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީސް (ހ. ފުލިދޫގެ ތިން ވަނަ ފަންދިފިލާ) ގައި ހުންނަ ޢަދާލަތު ފެންޑާގައެވެ. މިދަރުސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 8:45 ގައެވެ. މިއީ ޢަދާލަތު ޕަޓީގެ ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން…

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރައަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލެގައި ލޯންޗުކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރެލީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ޢަދާލަތު ޕާޓީ ޖަގަހަ (ސްޓޭޖު ސަރަހައްދު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ރޯހައުސް ބަރީގެ(R 904,  ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެއެވެ. މއިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ޑރ. ޢިޔާޟަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ދަޢުވަތު އަރުވައެވެ.

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރައަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ދުނބުރިމަގުގައި ހުންނަ ހ. ލައިނޫފަރުމާގޭގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ހަމޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9:00 ޖަހާއިރުއެވެ. މިޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ޙަފުލާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ޑރ. ޢިޔާޟަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ދަޢުވަތު އަރުވައެވެ. މިއީ މިއިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހުޅުވާ 2 ވަނަ…

ނޫސްބަޔާން | ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައި ކެމްޕޭން ޙައްޤަށް އަރައިގަންނަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރުން

  ޢަދާލަތު ޕާޓީ ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރު: AP/PR/2014/02 ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައި ކެމްޕޭން ޙައްޤަށް އަރައިގަންނަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރުން الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ…

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް ޢިއުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް އިޢުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެކަމަށް މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނިއުސްކޮންފަރެންސެއްގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްތަރުޖަމާން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު އިޢުލާންކުރެއްވީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއް ލަޠީފުއާއި، ކެނދިކުޅުދޫ ދައިރާއަށް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހިމްއާ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު (އީއެންޕީ މަނިކު) އާ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ…