ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި… [ތަފްސީލް]

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި… [ތަފްސީލް]

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް ޢިއުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި… [ތަފްސީލް]

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް ޢިއުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް ޢިއުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެ

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓު މަދަނީ ޢަބްދުﷲ އަށް ދިނުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު… [ތަފްސީލް]

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓު މަދަނީ ޢަބްދުﷲ އަށް ދިނުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނިންމައިފި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓު މަދަނީ ޢަބްދުﷲ އަށް ދިނުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނިންމައިފި

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ

 

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރައަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލެގައި ލޯންޗުކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރެލީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ޢަދާލަތު ޕާޓީ ޖަގަހަ (ސްޓޭޖު ސަރަހައްދު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ރޯހައުސް ބަރީގެ(R 904,  ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެއެވެ.

މއިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ޑރ. ޢިޔާޟަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ދަޢުވަތު އަރުވައެވެ.

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރައަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ދުނބުރިމަގުގައި ހުންނަ ހ. ލައިނޫފަރުމާގޭގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ހަމޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9:00 ޖަހާއިރުއެވެ. މިޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ޙަފުލާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ޑރ. ޢިޔާޟަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ދަޢުވަތު އަރުވައެވެ. މިއީ މިއިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހުޅުވާ 2 ވަނަ…

ނޫސްބަޔާން | ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައި ކެމްޕޭން ޙައްޤަށް އަރައިގަންނަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރުން

  ޢަދާލަތު ޕާޓީ ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރު: AP/PR/2014/02 ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައި ކެމްޕޭން ޙައްޤަށް އަރައިގަންނަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރުން الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ…

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް ޢިއުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް އިޢުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެކަމަށް މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނިއުސްކޮންފަރެންސެއްގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްތަރުޖަމާން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު އިޢުލާންކުރެއްވީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއް ލަޠީފުއާއި، ކެނދިކުޅުދޫ ދައިރާއަށް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހިމްއާ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު (އީއެންޕީ މަނިކު) އާ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ…

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓު މަދަނީ ޢަބްދުﷲ އަށް ދިނުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (މަދަނީ ޢަބްދުﷲ) އަށް ދިނުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނިންމައިފިއެވެ. ޢަބްދުﷲ އަށް ޓިކެޓު ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ރޭ ބޭއްވި މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 24 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 21 ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވައިގެންނެވެ. ޢަބްދުﷲގެ އިތުރުން ޢަދާލަތު ޕާޓީން ފަސް ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ވަނީ މިހާތަނަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. އެއީ މަކުނުދޫ ދާއިރާއަށް އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ…

މަރަށް މަރުހިފަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން | ޢަދާލަތު ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް : | އާދެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިމުޖުތަމަޢަށް ބަލާލާއިރު ފެންނަމުންދަނީ މީހުންގެ ފުރާނަ އެއްވެސް ބިރެއްނެތި މަދިރިމަރާބީދާއިން މަރަމުން ދާތަނެވެ. މީހުންގެ މުދާ ފޭރިގަންނަތަނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޅިމުޖުތަމަޢަށްވަނީ ބިރުވެރިކަމާއި ނައަމާންކަން ވެރިވެފައެވެ. މުޖުތަމަޢުގެދުލުން ގޮވަމުންދަނީ އަފުރާދުންގެ ފުރާނަޔާއި މުދަލާއި އަބުރާ ޢިއްޒަތް ރައްކާތެރިކޮށް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށެވެ. ޤައުމުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ މިގޮވާލުމަށް އިޖާބަދިނުމުގައި ނިކުޅެދިފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ހުރިހާމަސައްކަތެއްގައިވެސް…

މަދަނީ ޢަބްދުﷲ ޢަދާލަތު ޕަޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ނައިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (މަދަނީ ޢަބްދުﷲ) ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިއަދު ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. ޢަބްދުﷲ ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވީ މިއަދު ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ޢަބްދުﷲ ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއާއި ޢިލުމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟުއާ، އިސްތަރުޖަމާން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލޭގައި ލޯންޗުކުރުމަސް ބާއްވާ ރެލީ މިއަދު އޮންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރައަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ހުޅުމާލެގައި ލޯންޗުކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރެލީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ޢަދާލަތު ޕާޓީ ޖަގަހަ (ސްޓޭޖު ސަރަހައްދު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ރޯހައުސް ބަރީގެ(R 904,  ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެއެވެ. މއިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ޑރ. ޢިޔާޟަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ދަޢުވަތު އަރުވައެވެ.

ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރައަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ދުނބުރިމަގުގައި ހުންނަ ހ. ލައިނޫފަރުމާގޭގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ހަމޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9:00 ޖަހާއިރުއެވެ. މިޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ޙަފުލާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ޑރ. ޢިޔާޟަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ދަޢުވަތު އަރުވައެވެ. މިއީ މިއިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހުޅުވާ 2 ވަނަ…

ނޫސްބަޔާން | ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައި ކެމްޕޭން ޙައްޤަށް އަރައިގަންނަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރުން

  ޢަދާލަތު ޕާޓީ ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރު: AP/PR/2014/02 ޑރ. ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައި ކެމްޕޭން ޙައްޤަށް އަރައިގަންނަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރުން الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ…

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް ޢިއުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ އިތުރު ހަތް ދާއިރާއެއް އިޢުލާންކޮށް 13 ދާއިރާއަށް ނިކުންނާނެކަމަށް މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނިއުސްކޮންފަރެންސެއްގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްތަރުޖަމާން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު އިޢުލާންކުރެއްވީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއް ލަޠީފުއާއި، ކެނދިކުޅުދޫ ދައިރާއަށް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހިމްއާ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު (އީއެންޕީ މަނިކު) އާ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ…

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓު މަދަނީ ޢަބްދުﷲ އަށް ދިނުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (މަދަނީ ޢަބްދުﷲ) އަށް ދިނުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނިންމައިފިއެވެ. ޢަބްދުﷲ އަށް ޓިކެޓު ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ރޭ ބޭއްވި މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 24 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 21 ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވައިގެންނެވެ. ޢަބްދުﷲގެ އިތުރުން ޢަދާލަތު ޕާޓީން ފަސް ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ވަނީ މިހާތަނަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. އެއީ މަކުނުދޫ ދާއިރާއަށް އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ…

މަރަށް މަރުހިފަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން | ޢަދާލަތު ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް : | އާދެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިމުޖުތަމަޢަށް ބަލާލާއިރު ފެންނަމުންދަނީ މީހުންގެ ފުރާނަ އެއްވެސް ބިރެއްނެތި މަދިރިމަރާބީދާއިން މަރަމުން ދާތަނެވެ. މީހުންގެ މުދާ ފޭރިގަންނަތަނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޅިމުޖުތަމަޢަށްވަނީ ބިރުވެރިކަމާއި ނައަމާންކަން ވެރިވެފައެވެ. މުޖުތަމަޢުގެދުލުން ގޮވަމުންދަނީ އަފުރާދުންގެ ފުރާނަޔާއި މުދަލާއި އަބުރާ ޢިއްޒަތް ރައްކާތެރިކޮށް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށެވެ. ޤައުމުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ މިގޮވާލުމަށް އިޖާބަދިނުމުގައި ނިކުޅެދިފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ހުރިހާމަސައްކަތެއްގައިވެސް…

މަދަނީ ޢަބްދުﷲ ޢަދާލަތު ޕަޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ނައިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (މަދަނީ ޢަބްދުﷲ) ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިއަދު ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. ޢަބްދުﷲ ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވީ މިއަދު ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ޢަބްދުﷲ ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއާއި ޢިލުމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟުއާ، އިސްތަރުޖަމާން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.